Nhờ các bác bbvietnam.com giúp về code convert unicode tổ hợp !

Thảo luận trong 'Ý kiến - Đóng góp - Xây dựng' bắt đầu bởi Soclose, 30/11/11.

Chia sẻ trang này

 1. Soclose Member
  BB Model:
  9700

  Tham gia:
  2/6/11
  Số bài viết:
  96
  Được thích:
  6
  Em đang phát triển 1 site để view tốt trên mobile. Vì trên mobile toàn dùng font dựng sẵn nên với 1 số máy nếu không có font unicode dựng sẵn sẽ lỗi font thành những ô vuông hay dấu ? rất khó chịu. ( như BB đời thấp )

  Mình có google tìm được 1 đoạn function để convert ra unicode tổ hợp ( view tốt trên mọi trình duyệt )

  Nội dung function đó như sau : unicode_convert_inc.php

  <?php

  function MyURL($url) {
  $url = str_replace("%3F","?",$url);
  $url = str_replace("%3B","",$url);
  $url = str_replace("%3A",":",$url);
  $url = str_replace("%2F","/",$url);
  $url = str_replace("http://","",$url);
  return $url;
  }


  // Convert UTF and Unicode to Composite Unicode
  function toUnicodeToHop($str) {
  $str = str_replace( "á", "á", $str);
  $str = str_replace( "à", "à", $str);
  $str = str_replace( "ả", "ả", $str);
  $str = str_replace( "ã", "ã", $str);
  $str = str_replace( "ạ", "ạ", $str);
  $str = str_replace( "ă", "ă", $str);
  $str = str_replace( "ắ", "ắ", $str);
  $str = str_replace( "ằ", "ằ", $str);
  $str = str_replace( "ẳ", "ẳ", $str);
  $str = str_replace( "ẵ", "ẵ", $str);
  $str = str_replace( "ặ", "ặ", $str);
  $str = str_replace( "â", "â", $str);
  $str = str_replace( "ấ", "ấ", $str);
  $str = str_replace( "ầ", "ầ", $str);
  $str = str_replace( "ẩ", "ẩ", $str);
  $str = str_replace( "ậ", "ậ", $str);
  $str = str_replace( "ẫ", "ẫ", $str);
  $str = str_replace( "ó", "ó", $str);
  $str = str_replace( "ò", "ò", $str);
  $str = str_replace( "ỏ", "ỏ", $str);
  $str = str_replace( "õ", "õ", $str);
  $str = str_replace( "ọ", "ọ", $str);
  $str = str_replace( "ô", "ô", $str);
  $str = str_replace( "ố", "ố", $str);
  $str = str_replace( "ồ", "ồ", $str);
  $str = str_replace( "ổ", "ổ", $str);
  $str = str_replace( "ỗ", "ỗ", $str);
  $str = str_replace( "ộ", "ộ", $str);
  $str = str_replace( "ơ", "ơ", $str);
  $str = str_replace( "ớ", "ớ", $str);
  $str = str_replace( "ờ", "ờ", $str);
  $str = str_replace( "ở", "ở", $str);
  $str = str_replace( "ỡ", "ỡ", $str);
  $str = str_replace( "ợ", "ợ", $str);
  $str = str_replace( "ú", "ú", $str);
  $str = str_replace( "ù", "ù", $str);
  $str = str_replace( "ủ", "ủ", $str);
  $str = str_replace( "ũ", "ũ", $str);
  $str = str_replace( "ụ", "ụ", $str);
  $str = str_replace( "ư", "ư", $str);
  $str = str_replace( "ứ", "ứ", $str);
  $str = str_replace( "ừ", "ừ", $str);
  $str = str_replace( "ử", "ử", $str);
  $str = str_replace( "ự", "ự", $str);
  $str = str_replace( "ữ", "ữ", $str);
  $str = str_replace( "é", "é", $str);
  $str = str_replace( "è", "è", $str);
  $str = str_replace( "ẻ", "ẻ", $str);
  $str = str_replace( "ẽ", "ẽ", $str);
  $str = str_replace( "ẹ", "ẹ", $str);
  $str = str_replace( "ê", "ê", $str);
  $str = str_replace( "ế", "ế", $str);
  $str = str_replace( "ề", "ề", $str);
  $str = str_replace( "ể", "ể", $str);
  $str = str_replace( "ễ", "ễ", $str);
  $str = str_replace( "ệ", "ệ", $str);
  $str = str_replace( "í", "í", $str);
  $str = str_replace( "ì", "ì", $str);
  $str = str_replace( "ỉ", "ỉ", $str);
  $str = str_replace( "ĩ", "ĩ", $str);
  $str = str_replace( "ị", "ị", $str);
  $str = str_replace( "ý", "ý", $str);
  $str = str_replace( "ỳ", "ỳ", $str);
  $str = str_replace( "ỷ", "ỷ", $str);
  $str = str_replace( "ỹ", "ỹ", $str);
  $str = str_replace( "ỵ", "ỵ", $str);
  $str = str_replace( "đ", "đ", $str);

  // Capital
  $str = str_replace( "Á", "Á", $str);
  $str = str_replace( "À", "À", $str);
  $str = str_replace( "Ả", "Ả", $str);
  $str = str_replace( "Ã", "Ã", $str);
  $str = str_replace( "Ạ", "Ạ", $str);
  $str = str_replace( "Ă", "Ă", $str);
  $str = str_replace( "Ắ", "Ắ", $str);
  $str = str_replace( "Ằ", "Ằ", $str);
  $str = str_replace( "Ẳ", "Ẳ", $str);
  $str = str_replace( "Ẵ", "Ẵ", $str);
  $str = str_replace( "Ặ", "Ặ", $str);
  $str = str_replace( "Â", "Â", $str);
  $str = str_replace( "Ấ", "Ấ", $str);
  $str = str_replace( "Ầ", "Ầ", $str);
  $str = str_replace( "Ẩ", "Ẩ", $str);
  $str = str_replace( "Ậ", "Ậ", $str);
  $str = str_replace( "Ẫ", "Ẫ", $str);
  $str = str_replace( "Ó", "Ó", $str);
  $str = str_replace( "Ò", "Ò", $str);
  $str = str_replace( "Ỏ", "Ỏ", $str);
  $str = str_replace( "Õ", "Õ", $str);
  $str = str_replace( "Ọ", "Ọ", $str);
  $str = str_replace( "Ô", "Ô", $str);
  $str = str_replace( "Ố", "Ố", $str);
  $str = str_replace( "Ồ", "Ồ", $str);
  $str = str_replace( "Ổ", "Ổ", $str);
  $str = str_replace( "Ỗ", "Ỗ", $str);
  $str = str_replace( "Ộ", "Ộ", $str);
  $str = str_replace( "Ơ", "Ơ", $str);
  $str = str_replace( "Ớ", "Ớ", $str);
  $str = str_replace( "Ờ", "Ờ", $str);
  $str = str_replace( "Ở", "Ở", $str);
  $str = str_replace( "Ỡ", "Ỡ", $str);
  $str = str_replace( "Ợ", "Ợ", $str);
  $str = str_replace( "Ú", "Ú", $str);
  $str = str_replace( "Ù", "Ù", $str);
  $str = str_replace( "Ủ", "Ủ", $str);
  $str = str_replace( "Ũ", "Ũ", $str);
  $str = str_replace( "Ụ", "Ụ", $str);
  $str = str_replace( "Ư", "Ư", $str);
  $str = str_replace( "Ứ", "Ứ", $str);
  $str = str_replace( "Ừ", "Ừ", $str);
  $str = str_replace( "Ử", "Ử", $str);
  $str = str_replace( "Ữ", "Ữ", $str);
  $str = str_replace( "Ự", "Ự", $str);
  $str = str_replace( "É", "É", $str);
  $str = str_replace( "È", "È", $str);
  $str = str_replace( "Ẻ", "Ẻ", $str);
  $str = str_replace( "Ẽ", "Ẽ", $str);
  $str = str_replace( "Ẹ", "Ẹ", $str);
  $str = str_replace( "Ê", "Ê", $str);
  $str = str_replace( "Ế", "Ế", $str);
  $str = str_replace( "Ề", "Ề", $str);
  $str = str_replace( "Ể", "Ể", $str);
  $str = str_replace( "Ễ", "Ễ", $str);
  $str = str_replace( "Ệ", "Ệ", $str);
  $str = str_replace( "Í", "Í", $str);
  $str = str_replace( "Ì", "Ì", $str);
  $str = str_replace( "Ỉ", "Ỉ", $str);
  $str = str_replace( "Ĩ", "Ĩ", $str);
  $str = str_replace( "Ị", "Ị", $str);
  $str = str_replace( "Ý", "Ý", $str);
  $str = str_replace( "Ỳ", "Ỳ", $str);
  $str = str_replace( "Ỷ", "Ỷ", $str);
  $str = str_replace( "Ỹ", "Ỹ", $str);
  $str = str_replace( "Ỵ", "Ỵ", $str);
  $str = str_replace( "Đ", "Đ", $str);

  //UTF-7
  $str = str_replace( "á", "á", $str);
  $str = str_replace( "à", "à", $str);
  $str = str_replace( "ả", "ả", $str);
  $str = str_replace( "ã", "ã", $str);
  $str = str_replace( "ạ", "ạ", $str);
  $str = str_replace( "ă", "ă", $str);
  $str = str_replace( "ắ", "ắ", $str);
  $str = str_replace( "ằ", "ằ", $str);
  $str = str_replace( "ẳ", "ẳ", $str);
  $str = str_replace( "ẵ", "ẵ", $str);
  $str = str_replace( "ặ", "ặ", $str);
  $str = str_replace( "â", "â", $str);
  $str = str_replace( "ấ", "ấ", $str);
  $str = str_replace( "ầ", "ầ", $str);
  $str = str_replace( "ẩ", "ẩ", $str);
  $str = str_replace( "ậ", "ậ", $str);
  $str = str_replace( "ẫ", "ẫ", $str);
  $str = str_replace( "ó", "ó", $str);
  $str = str_replace( "ò", "ò", $str);
  $str = str_replace( "ỏ", "ỏ", $str);
  $str = str_replace( "õ", "õ", $str);
  $str = str_replace( "ọ", "ọ", $str);
  $str = str_replace( "ô", "ô", $str);
  $str = str_replace( "ố", "ố", $str);
  $str = str_replace( "ồ", "ồ", $str);
  $str = str_replace( "ổ", "ổ", $str);
  $str = str_replace( "ỗ", "ỗ", $str);
  $str = str_replace( "ộ", "ộ", $str);
  $str = str_replace( "ơ", "ơ", $str);
  $str = str_replace( "ớ", "ớ", $str);
  $str = str_replace( "ờ", "ờ", $str);
  $str = str_replace( "ở", "ở", $str);
  $str = str_replace( "ỡ", "ỡ", $str);
  $str = str_replace( "ợ", "ợ", $str);
  $str = str_replace( "ú", "ú", $str);
  $str = str_replace( "ù", "ù", $str);
  $str = str_replace( "ủ", "ủ", $str);
  $str = str_replace( "ũ", "ũ", $str);
  $str = str_replace( "ụ", "ụ", $str);
  $str = str_replace( "ư", "ư", $str);
  $str = str_replace( "ứ", "ứ", $str);
  $str = str_replace( "ừ", "ừ", $str);
  $str = str_replace( "ử", "ử", $str);
  $str = str_replace( "ự", "ự", $str);
  $str = str_replace( "ữ", "ữ", $str);
  $str = str_replace( "é", "é", $str);
  $str = str_replace( "è", "è", $str);
  $str = str_replace( "ẻ", "ẻ", $str);
  $str = str_replace( "ẽ", "ẽ", $str);
  $str = str_replace( "ẹ", "ẹ", $str);
  $str = str_replace( "ê", "ê", $str);
  $str = str_replace( "ế", "ế", $str);
  $str = str_replace( "ề", "ề", $str);
  $str = str_replace( "ể", "ể", $str);
  $str = str_replace( "ễ", "ễ", $str);
  $str = str_replace( "ệ", "ệ", $str);
  $str = str_replace( "í", "í", $str);
  $str = str_replace( "ì", "ì", $str);
  $str = str_replace( "ỉ", "ỉ", $str);
  $str = str_replace( "ĩ", "ĩ", $str);
  $str = str_replace( "ị", "ị", $str);
  $str = str_replace( "ý", "ý", $str);
  $str = str_replace( "ỳ", "ỳ", $str);
  $str = str_replace( "ỷ", "ỷ", $str);
  $str = str_replace( "ỹ", "ỹ", $str);
  $str = str_replace( "ỵ", "ỵ", $str);
  $str = str_replace( "đ", "đ", $str);

  $str = str_replace( "Á", "Á", $str);
  $str = str_replace( "À", "À", $str);
  $str = str_replace( "Ả", "Ả", $str);
  $str = str_replace( "Ã", "Ã", $str);
  $str = str_replace( "Ạ", "Ạ", $str);
  $str = str_replace( "Ă", "Ă", $str);
  $str = str_replace( "Ắ", "Ắ", $str);
  $str = str_replace( "Ằ", "Ằ", $str);
  $str = str_replace( "Ẳ", "Ẳ", $str);
  $str = str_replace( "Ẵ", "Ẵ", $str);
  $str = str_replace( "Ặ", "Ặ", $str);
  $str = str_replace( "Â", "Â", $str);
  $str = str_replace( "Ấ", "Ấ", $str);
  $str = str_replace( "Ầ", "Ầ", $str);
  $str = str_replace( "Ẩ", "Ẩ", $str);
  $str = str_replace( "Ậ", "Ậ", $str);
  $str = str_replace( "Ẫ", "Ẫ", $str);
  $str = str_replace( "Ó", "Ó", $str);
  $str = str_replace( "Ò", "Ò", $str);
  $str = str_replace( "Ỏ", "Ỏ", $str);
  $str = str_replace( "Õ", "Õ", $str);
  $str = str_replace( "Ọ", "Ọ", $str);
  $str = str_replace( "Ô", "Ô", $str);
  $str = str_replace( "Ố", "Ố", $str);
  $str = str_replace( "Ồ", "Ồ", $str);
  $str = str_replace( "Ổ", "Ổ", $str);
  $str = str_replace( "Ỗ", "Ỗ", $str);
  $str = str_replace( "Ộ", "Ộ", $str);
  $str = str_replace( "Ơ", "Ơ", $str);
  $str = str_replace( "Ớ", "Ớ", $str);
  $str = str_replace( "Ờ", "Ờ", $str);
  $str = str_replace( "Ở", "Ở", $str);
  $str = str_replace( "Ỡ", "Ỡ", $str);
  $str = str_replace( "Ợ", "Ợ", $str);
  $str = str_replace( "Ú", "Ú", $str);
  $str = str_replace( "Ù", "Ù", $str);
  $str = str_replace( "Ủ", "Ủ", $str);
  $str = str_replace( "Ũ", "Ũ", $str);
  $str = str_replace( "Ụ", "Ụ", $str);
  $str = str_replace( "Ư", "Ư", $str);
  $str = str_replace( "Ứ", "Ứ", $str);
  $str = str_replace( "Ừ", "Ừ", $str);
  $str = str_replace( "Ử", "Ử", $str);
  $str = str_replace( "Ữ", "Ữ", $str);
  $str = str_replace( "Ự", "Ự", $str);
  $str = str_replace( "É", "É", $str);
  $str = str_replace( "È", "È", $str);
  $str = str_replace( "Ẻ", "Ẻ", $str);
  $str = str_replace( "Ẽ", "Ẽ", $str);
  $str = str_replace( "Ẹ", "Ẹ", $str);
  $str = str_replace( "Ê", "Ê", $str);
  $str = str_replace( "Ế", "Ế", $str);
  $str = str_replace( "Ề", "Ề", $str);
  $str = str_replace( "Ể", "Ể", $str);
  $str = str_replace( "Ễ", "Ễ", $str);
  $str = str_replace( "Ệ", "Ệ", $str);
  $str = str_replace( "Í", "Í", $str);
  $str = str_replace( "Ì", "Ì", $str);
  $str = str_replace( "Ỉ", "Ỉ", $str);
  $str = str_replace( "Ĩ", "Ĩ", $str);
  $str = str_replace( "Ị", "Ị", $str);
  $str = str_replace( "Ý", "Ý", $str);
  $str = str_replace( "Ỳ", "Ỳ", $str);
  $str = str_replace( "Ỷ", "Ỷ", $str);
  $str = str_replace( "Ỹ", "Ỹ", $str);
  $str = str_replace( "Ỵ", "Ỵ", $str);
  $str = str_replace( "Đ", "Đ", $str);

  return $str;
  }

  ?>

  Và đây là 1 file mình test với function đó : test.php

  <?php
  include('unicode_convert_inc.php');
  $unicodeString = "Xin chào mọi người";
  echo toUnicodeToHop($unicodeString);
  ?>

  Làm việc rất tốt.

  Nhưng vấn đề ở đây em muốn tích hợp nó để convert 1 đoạn output ( in ra ) mà không biết làm thế nào. ở files test.php mới chỉ convert 1 đoạn text bình thường.
  Mình muốn tích hợp nó trên wordpress

  Các bác nào biết sâu về php giúp em với nhé. Cảm ơn các bác :D
   
  Tags:
Đang tải...