BASIC for BlackBerry PlayBook - Lập trình BASIC ngay trên PlayBook

Thảo luận trong 'Phần mềm - Tiện ích cho PlayBook' bắt đầu bởi vnbb, 10/7/12.

Chia sẻ trang này

 1. vnbb Super Moderator
  BB Model:
  Passport

  Tham gia:
  5/1/11
  Số bài viết:
  20.021
  Được thích:
  19.027
  [​IMG]
  BASIC for BlackBerry PlayBook By Harry Dodgson
  Version: 1.2.28
  Release: June 25, 2012
  File Size: 441 KB

  Những ai học CNTT những năm 90 trở về trước chắc chắn không lạ gì Ngôn ngữ lập trình BASIC, tiền thân của Visual Basic hay Visual Basic .NET ngày nay. Ngày trước, BASIC và PASCAL là hai ngôn ngữ lập trình thường được giảng dạy trong trường học, thậm chí năm thứ nhất Đại học, trường mình dạy môn Tin học Đại cương bằng chính anh BASIC này :)

  Thật thú vị khi bây giờ, ngay trên chiếc PlayBook bạn có thể ôn lại những kỷ niệm xưa, có thể thoải mái viết những dòng lệnh và cho chương trình chạy ngay trên PlayBook. Điều mà trước kia mọi người phải làm trên những chiếc máy tính 386 hay 486. Khi cài phần mềm này lên, nó có sẵn một số chương trình demo để bạn tham khảo. Bạn có thể tạo mới và lưu lại những file chương trình của mình. File chương trình được lưu trong thư mục Shared/Documents, và nó cũng được tự động add vào danh sách.

  Một vài hình ảnh:
  [​IMG]

  Bạn viết mã chương trình ở cửa sổ bên trên, khi nào xong nhấn nút Run ở góc dưới màn hình để chạy. Nhấn nút Save để lưu lại.

  [​IMG]

  Bạn cũng có thể tự viết chương trình Trò chơi Tetris đơn giản
  [​IMG]

  Bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều ví dụ khi nhấn vào nút Show Web Docs

  Đây không chỉ giúp bạn "ôn lại kỷ niệm xưa" mà nó còn là một công cụ tốt để con/cháu bạn làm quen với lập trình :-bd

  Tải miễn phí tại App World
  Premium Content
  Subscribe and get exclusive access to our premium content!

  p/s: PlayBook quá lợi hại :-bd

  Đoạn mã của game Tetris đây :)
  Mã:
  ' Cheezy Tetris
  
  ' skips the long beam, since it doesn't fit in a 3x3 square
  ' wouldn't be that hard to include it now
  
  ' ----------------------
  ' todo:
  ' game levels with speed changes
  ' -----------------------
  
  ' powers of two
  array powers 3 = 4 2 1
  ' number of rotations
  array numrots 6 = 1 2 2 4 4 4
  array board  190
  array blanks 19
  
  ' numeric data - bitmaps for score
  ' arranged as 1 row for 0-9
  array row1 10 = 01110 00100 01110 11110 00010 11111 00111 11111 01110 01110
  array row2 10 = 10001 01100 10001 00001 00110 10000 01000 00001 10001 10001
  array row3 10 = 10001 10100 00001 00010 01010 11110 10000 00010 10001 10001
  array row4 10 = 10001 00100 00010 00100 10010 00001 11110 00100 01110 01111
  array row5 10 = 10001 00100 01100 00010 11111 00001 10001 01000 10001 00001
  array row6 10 = 10001 00100 10000 00001 00010 10001 10001 01000 10001 00010
  array row7 10 = 01110 11111 11111 11110 00010 01110 01110 01000 01110 11100
  array pwr10 5 = 10^4 10^3 10^2 10 1
  
  define rectangle _x1 _y1 _x2 _y2
  define square  _x1 _y1 _sz
  define block   _x _y
  define draw_score _x _y _score
  define draw_char _x _y _digit _rx _ry
  define check_hit _x _y
  
  constant left  = 50
  constant top   = 30+50
  constant height = 450
  constant width  = 250
  constant forever = 0
  constant htb   = 18
  constant wdb   = 10
  constant scale  = 6
  constant score_x = 620
  constant score_y = 50
  
  ' draw channel
   clear graphics
   rectangle left-8 top+50 left top+height
   rectangle left+width top+50 left+width+8 top+height
   rectangle left-8 top+height left+width+8 top+height+8
   fill left-2 top+52
   fill left+width+2 top+52
   fill left-2 top+height+2
  
  ' draw buttons
   b_L_L = 400
   b_L_R = 540
   square 400 200 140
   drawline 450 270 470 240
   drawline 450 270 470 300
   b_M_L = 600
   b_M_R = 740
   square 600 200 140
   drawcircle 670 270 15
   drawline 680 267 685 272
   drawline 685 272 690 267
   b_R_L = 800
   b_R_R = 940
   square 800 200 140
   drawline 880 270 860 240
   drawline 880 270 860 300
   square 600 400 140
   drawline 640 480 670 500
   drawline 640 475 670 495
   drawline 670 500 700 480
   drawline 670 495 700 475
  
   rectangle 400 150 940 160
   fill 402 152
  
  ' just to test board display
  for b = 16 to htb-1
   for a = 0 to wdb
    if random(4) < 2.0
     board(b*10+a) = integer(random(7))
    endif
   next a
  next b
  
  lines = 0
  draw_score score_x score_y lines
  
  sleep 0.2
  repeat getmouse xm ym until xm < 0
  
  repeat
   dr_x = left + 50
   gosub choice
   if wd = 2
    lpy = top + 1 - 25
   else
    lpy = top + 0 - 25
   endif
   repeat
    lpy = lpy + 2
    clear at left 0 width height+top
    gosub drawboard
    gosub drawone
    getmouse xm ym
  
    if (xm >= b_L_L) and (xm <= b_L_R) and (ym >= 200) and (ym < 340) and (dr_x >= left)
     check_hit dr_x-25 lpy
     if hit = 0
      dr_x = dr_x - 25
     endif
    endif
    if (xm >= b_R_L) and (xm <= b_R_R) and (ym >= 200) and (ym < 340)
     if dr_x <= (left+width-50-(ht*25))
      check_hit dr_x+25 lpy
      if hit = 0
       dr_x = dr_x + 25
      endif
     endif
    endif
    if (xm >= b_M_L) and (xm <= b_M_R) and (ym >= 200) and (ym < 340)
     gosub rotate
     if blk > 1
      lpy = lpy + 1
     endif
    endif
    if (xm >= b_M_L) and (xm <= b_M_R) and (ym >= 400) and (ym < 540)
     lpy = integer(lpy/25)*25
     repeat
      check_hit dr_x lpy
      lpy = lpy + 25
     until hit = 1
     lpy = lpy - 27
     break
    endif
  
    check_hit dr_x lpy
    if hit = 1
     if lpy < top
      end
     else
      break
     endif
    endif
    sleep 0.05
   until forever
   gosub copyblock
   clear at left 0 width height+top
   gosub drawboard
   sleep 0.2
   gosub findlines
   if newlines
    clear at left+1 0 width-1 height+top
    gosub drawboard
    clear at score_x score_y scale*15 scale*9
    draw_score score_x score_y lines
    sleep 0.2
    gosub gravity
   endif
  sleep 0.5
  until forever
  end
  
  ' ----------
  drawboard:
   for b = 0 to htb-1
    for a = 0 to wdb-1
     c = board(b*10+a)
     if c <> 0
      gosub putcol
      on c gosub c1 c2 c3 c4 c5 c6
      block left top
      gosub getcol
     endif
    next a
   next b
  return
  
  ' ----------
  drawone:
   for a = 1 to ht
    for b = 1 to wd
     if (cpc(a) and powers(b)) <> 0
      block dr_x lpy
     endif
    next b
   next a
   lowest = 25*wd+lpy
  return
  
  ' ----------
  choice:
   blk = random(6) + 1
   on blk gosub c1 c2 c3 c4 c5 c6
   m_rot = numrots(blk)
   c_rot = 1
   gosub rotate2
  return
  
  c1:
   r1 = 180
   g1 = 255
   b1 = 180
   r2 = 20
   g2 = 240
   b2 = 20
  return
  c2:
   r1 = 255
   g1 = 180
   b1 = 180
   r2 = 240
   g2 = 20
   b2 = 20
  return
  c3:
   r1 = 255
   g1 = 180
   b1 = 255
   r2 = 240
   g2 = 20
   b2 = 240
  return
  c4:
   r1 = 180
   g1 = 180
   b1 = 255
   r2 = 20
   g2 = 20
   b2 = 240
  return
  c5:
   r1 = 255
   g1 = 255
   b1 = 180
   r2 = 240
   g2 = 240
   b2 = 20
  return
  c6:
   r1 = 180
   g1 = 255
   b1 = 255
   r2 = 20
   g2 = 240
   b2 = 240
  return
  
  ' ----------
  rotate:
   c_rot = c_rot + 1
   if c_rot > m_rot let c_rot = 1
   on blk gosub r1 r2 r3 r4 r5 r6
  ' keep block in play if rotate off right side
   if dr_x > (left+width-25-(ht*25))
    dr_x = dr_x - 25
   endif
  return
  
  rotate2:
   on blk gosub r1 r2 r3 r4 r5 r6
  return
  
  r1:
   array cpc 3 = 6 6 0
   ht = 2
   wd = 2
  return
  
  r2:
   if c_rot = 2
    array cpc 3 = 6 3 0
    ht = 2
    wd = 3
   else
    array cpc 3 = 2 6 4
    ht = 3
    wd = 2
   endif
  return
  
  r3:
   if c_rot = 2
    array cpc 3 = 3 6 0
    ht = 2
    wd = 3
   else
    array cpc 3 = 4 6 2
    ht = 3
    wd = 2
   endif
  return
  
  r4:
   on c_rot goto ra1 ra2 ra3 ra4
   ra1:
   array cpc 3 = 4 4 6
   ht = 3
   wd = 2
   goto ra5
   ra2:
   array cpc 3 = 1 7 0
   ht = 2
   wd = 3
   goto ra5
   ra3:
   array cpc 3 = 6 2 2
   ht = 3
   wd = 2
   goto ra5
   ra4:
   array cpc 3 = 7 4 0
   ht = 2
   wd = 3
   'goto ra5
   ra5:
  return
  
  r5:
   on c_rot goto rb1 rb2 rb3 rb4
   rb1:
   array cpc 3 = 2 2 6
   ht = 3
   wd = 2
   goto rb5
   rb2:
   array cpc 3 = 7 1 0
   ht = 2
   wd = 3
   goto rb5
   rb3:
   array cpc 3 = 6 4 4
   ht = 3
   wd = 2
   goto rb5
   rb4:
   array cpc 3 = 4 7 0
   ht = 2
   wd = 3
   'goto rb5
   rb5:
  return
  
  r6:
   on c_rot goto rc2 rc3 rc4 rc1
   rc1:
   array cpc 3 = 2 7 0
   ht = 2
   wd = 3
   goto rc5
   rc2:
   array cpc 3 = 2 6 2
   ht = 3
   wd = 2
   goto rc5
   rc3:
   array cpc 3 = 7 2 0
   ht = 2
   wd = 3
   goto rc5
   rc4:
   array cpc 3 = 4 6 4
   ht = 3
   wd = 2
   'goto rc5
   rc5:
  return
  
  ' ----------
  putcol:
   sr1 = r1
   sg1 = g1
   sb1 = b1
   sr2 = r2
   sg2 = g2
   sb2 = b2
  return
  
  getcol:
   r1 = sr1
   g1 = sg1
   b1 = sb1
   r2 = sr2
   g2 = sg2
   b2 = sb2
  return
  
  ' ----------
  copyblock:
  locy = integer(lpy-top+1/25)
  locx = integer(dr_x-left/25)
  for b = 1 to wd
   for a = 1 to ht
    if (cpc(a) and powers(b)) <> 0
     board((locy+b)*10+locx+a) = blk
    endif
   next a
  next b
  return
  
  ' ----------
  findlines:
   newlines = 0
   for b = 0 to htb-1
    cnt = 0
    for a = 0 to wdb-1
     if board(b*10+a) <> 0 let cnt = cnt + 1
    next a
    if cnt = wdb
     blanks(b) = 1
     newlines = 1
     lines = lines + 1
     for a = 0 to wdb-1
      board(b*10+a) = 0
     next a
    else
     blanks(b) = 0
    endif
   next b
  return
  
  ' ----------
  gravity:
   b = htb-1
   ' check rows from bottom to top
   for b = htb-1 to 1 step -1
    ' see if a row is empty
    if blanks(b) = 1
     ' check rows above it for non-empty ones, exit loop if found
     for slide = b-1 to 0 step -1
      if blanks(slide) = 0 break
     next slide
     ' if loop completed without finding a row, exit routine
     if slide < 0 break
     ' copy row down to empty row
     for a=0 to wdb-1
      board(b*10+a) = board(slide*10+a)
      board(slide*10+a) = 0
     next a
     ' adjust blanks array to show row status
     blanks(slide) = 1
     blanks(b) = 0
    endif
   next b
  return
  
  ' ----------
  draw_score:
   setcolor 240 240 240
   _hdigit = integer(_score / 10)
   _ldigit = integer(_score \ 10)
   if _hdigit <> 0
    draw_char _x _y _hdigit 7*scale 4*scale
   endif
   draw_char 7*scale+_x _y _ldigit 0 4*scale
  return
  
  draw_char:
   _digit = _digit + 1
   xm = 1
   ym = 0
   for i = 1 to 7
    on i goto pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 pr7
     pr1:
     pat = row1(_digit)
     goto rn
     pr2:
     pat = row2(_digit)
     goto rn
     pr3:
     pat = row3(_digit)
     goto rn
     pr4:
     pat = row4(_digit)
     goto rn
     pr5:
     pat = row5(_digit)
     goto rn
     pr6:
     pat = row6(_digit)
     goto rn
     pr7:
     pat = row7(_digit)
     rn:
    yp = 2*(scale*i - _ry) + 1
    for j = 1 to 5
     if integer(pat / pwr10(j)) <> 0
      xp = 2*(scale*j - _rx) + 1
      ypr = (yp * xm) - (xp * ym)
      xpr = (yp * ym) + (xp * xm)
      yb = (ypr - 1) /2 + _ry + _y
      xb = (xpr - 1) /2 + _rx + _x
      pat = pat - pwr10(j)
      square xb yb scale
     endif
    next j
   next i
  return
  
  ' ----------
  check_hit:
   hit = 0
   locy = integer(_y-top/25)+1
   if locy >= (htb-wd)
    hit = 1
    return
   endif
   locx = integer(_x-left/25)
   for b = 1 to wd
    for a = 1 to ht
     if (cpc(a) and powers(b)) <> 0
      if board((locy+b)*10+locx+a) <> 0
       hit = 1
      endif
     endif
    next a
   next b
  return
  
  ' ----------
  block:
   setcolor r1 g1 b1
   square 25*a+_x 25*b+_y 24
   setcolor r2 g2 b2
   fill 25*a+_x+2 25*b+_y+2
  return
  
  square:
   _x2 = _x1 + _sz
   _y2 = _y1 + _sz
  rectangle:
   drawline _x1 _y1 _x1 _y2
   drawline _x1 _y1 _x2 _y1
   drawline _x2 _y1 _x2 _y2
   drawline _x1 _y2 _x2 _y2
  return
   
  Tags:
 2. duyliem123

  duyliem123 Member

  Tham gia:
  28/3/11
  Bài viết:
  65
  Được thích:
  12
  Vậy Playbook bây giờ là bá đạo rồi. Minh đang dùng em 9780 kết hợp với em này thành một cặp thì ok luôn. Thêm cái giắc cắm mini HD ra tivi nữa là xem phim, nghe nhạc và mọi thứ tển tivi luôn. Lai còn điều khiển từ xa băng em 9780 nữa chứ hehehehe bá đạo thật.

  [ Posted by Mobile Device ] [​IMG]
   
 3. thecanh_92

  thecanh_92 New Member

  Tham gia:
  23/2/12
  Bài viết:
  22
  Được thích:
  0
  BB Model:
  playbook
  có phần mềm nào code c++ không ạ ???
   
 4. pdbonit

  pdbonit New Member

  Tham gia:
  28/3/12
  Bài viết:
  1
  Được thích:
  0
  BB Model:
  9900
  ai co phan mem C programming for blackberry playbook
  cho minh xin voi
  tren appworld ban voi gia $1.99<br /><br />--- Added at 11/07/2012, 22:18 ---<br /><br />[sup][sup]ai co phan mem C programming for blackberry playbook
  cho minh xin voi
  tren appworld ban voi gia $1.99[/sup][/sup]
   
Đang tải...